Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı

Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı -1

SENET DEĞİŞİKİLİKLERİ

MEVCUT HALİ

Madde 8- VAKIF ONURSAL ÜYELERİ

Vakfa maddi ve manevi büyük yardımı ve hizmeti geçenler arasından Yönetim Kurulunun teklifi, Kurucular Kurulunun tasvibi ve Genel Kurulun onayı ile seçilen gerçek kişilerdir

YENİ HALİ

Madde 8- VAKIF ONURSAL ÜYELERİ

Vakfa maddi ve manevi büyük yardımı ve hizmeti geçenler arasından Yönetim Kurulunun teklifi, Kurucular Kurulunun tasvibi ve Genel Kurulun onayı ile seçilen gerçek ve tüzel kişilerdir

GEREKÇE

Madde metninde sadece gerçek kişi ifadesi kullanılmış olup, vakıf senedinin hazırlandığı ilk halinde yer alan ve aradan geçen yıllar içerisinde Vakıflar Hukuku’nda yapılan yasal düzenleme ve değişikliklere bağlı olarak ileride vakfın amaçlarını sağlamasına yönelik olarak katkıda bulunan, destek olan ve/veya bağışlarda bulunan tüzelkişilerin (dernek, şirket, kamu tüzelkişiliği) de Vakıf üyesi olabilmesinin sağlanması amacı ile madde metnine “…ve tüzel…” ifadesi eklenmiştir

MEVCUT HALİ

Madde 12- OLAĞAN GENEL KURUL

Genel Kurul, olağan olarak yılda bir defa ve Nisan ayı içinde toplanır.

YENİ HALİ

Madde 12- OLAĞAN GENEL KURUL

Genel Kurul, olağan olarak 2 yılda bir Nisan ayı içinde toplanır.

….

GEREKÇE

Mevcut Vakıf Senedine göre Vakıf Genel Kurulu her yıl toplanmakta ancak 21 madde gereğince yönetim kurulu 2 yıllık bir süre için seçilmektedir. Vakfın yönetim kurulunun çalışma süresine uygun olarak ve her yıl genel kurul yapılmasının vakfa getirdiği mali yükümlülükler de dikkate alınarak Genel Kurul’un 2 yılda bir yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür Bu nedenle maddenin sadece ilk cümlesinde değişiklik öngörülmüş ve “..yılda bir defa…” ibaresi  yerine “… 2 yılda bir…” ifadesi getirilmiştir

MEVCUT HALİ

Madde 14- GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI

Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantının günü, yeri ve saati belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca yazılı olarak yapılır. Çağrı, toplantıdan en az 10 gün önce ellerine geçecek şekilde üyelerin bildirmiş oldukları adreslerine gönderilir. Bu yazıyla;

  1. Genel Kurul toplantısının gündemi,
  2. Toplantı, Olağan Genel Kurul ise dönem raporları ile Vakıf bilançosu eklenir.

Ayrıca; Ordu, Ankara ve İstanbul’da yayınlanan birer gazete ile toplantı ilan edilir

YENİ HALİ

Madde 14- GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI

Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantının günü, yeri ve saati belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca yapılır. Çağrı, toplantıdan en az 10 gün önce Vakfa ait internet sitesinde gündem ile beraber yer alacak şekilde ilan edilir. Aynı şekilde üyelere SMS/E-posta yolu ile vakfa bildirmiş oldukları son telefon numarası/E-posta adresine gönderilir. Çağrı ile beraber;

  • Genel Kurul toplantısının gündemi,
  • Toplantı, Olağan Genel Kurul ise dönem raporları ile Vakıf bilançosu da üyelerin bilgisine sunulur.

GEREKÇE

Madde metninde yer alan çağrı’nın tüm üyelerin adreslerine “yazılı” olarak yapılır ifadesi çıkarılmıştır. Ayrıca madde metninde yer alan “…Ayrıca; Ordu, Ankara ve İstanbul’da yayınlanan birer gazete ile toplantı ilan edilir” ifadesi de madde metninden çıkarılmıştır. Günümüz teknolojik gelişme ve imkanları da göz önüne alınarak, buna bağlı olarak yaşanan mevzuat değişiklikleri de göz önüne alınarak ve E-tebligat’ın dahi uygulanmaya başlandığı günümüz koşullarına uygun olarak pratik ve en az masraf ile toplantı çağrısının yapılması amacına uygun değişiklikler yapılmıştır.

MEVCUT HALİ

Madde 21- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 2 yıl için gizli oyla seçilen onbir üyeden oluşur.

Seçimde en çok oy alan ilk onbir üye asil, sonra gelen beş üye yedek üye olur.

YENİ HALİ

Madde 21- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 2 yıl için gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur.

Seçimde en çok oy alan ilk yedi üye asil, sonra gelen beş üye yedek üye olur.

GEREKÇE 

Madde metninde yer alan yönetim Kurulu üye sayısı 11’den 7’ye düşürülmüştür. Vakfın amaçlarına uygun olarak daha sık toplanması ve toplantı nisaplarının sağlanması, daha hızlı karar alıp Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesini sağlaması amacı ile Vakıf Genel Kurul kararı ile Vakıf üye sayısının yaklaşık 2/4’ünün düşürüldüğü de dikkate alınarak 11 kişilik bir YK’na gerek olmadığı düşüncesi ile değişiklik yapılmıştır

MEVCUT HALİ

Madde 22- YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, iki başkan vekili ve bir muhasip üye seçer. Gerektiği takdirde kendi içinde bir genel sekreter seçebilir

YENİ HALİ

Madde 22- YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman ile bir genel sekreter üye seçer.

GEREKÇE 

Madde metninde 21’ nci madde de YK üye sayısında öngörülen değişikliğe uygun olarak 2 başkan vekili sayısı 1’e düşürülmüş, “muhasip” ifadesi yerine güncel olarak “sayman” ifadesine yer verilmiş ve ihtiyari olarak görev tanımında belirtilen ancak son yıllarda sürekli olarak fiilen uygulanan “genel sekreter” ifadesi madde metninde zorunlu hale getirilmiş şekli ile ifade edilmiştir.

MEVCUT HALİ

Madde 26- DIŞARDAN ATANAN GENEL SEKRETER

Dışardan atanan ve vakıf idari teşkilatının amir ve sorumlusu olan Genel Sekreterin ücret, görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

YENİ HALİ

Madde 26- MÜLGA (KALDIRILMIŞTIR)

GEREKÇE 

22’ nci maddede öngörülen değişiklik ile Vakıf idari teşkilatı içinde YK üyeleri arasından seçilecek Genel Sekreter’e yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu madde metninde, Vakfın kuruluşu sırasında hazırlanan, o dönem vakıfların idari teşkilatında sıkça görünen ve uygulanan dışardan atanmış, sözleşmeli çalışan statüsünde olan “Vakıf Müdürü” kadrosunun düzenlendiği görülmüştür. Ancak bugünün Vakıf işleyişinde zaten vakfın sözleşmeli olarak her zaman ihtiyaç duyması halinde bu tarz görevler için YK ile görevlendirmeler yapabildiği, bunun için vakıf senedinde ayrı ve özel düzenlemeye yer verilmesinin gereksiz olduğu düşüncesi ile madde tümü ile kaldırılmıştır

MEVCUT HALİ

Madde 29- VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mali imkanlar aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

a)….

b)….

c)…

d)…

e)…

YENİ HALİ

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mali imkanlar aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

a)….

b)….

c)…

d)…

e)…

f) Vakıf üyelerinden Genel Kurul kararı ile belirlenen ve her yıl için alınacak makul bir miktardaki “yıllık üye aidatı”. (Kurucu ve Onursa üyelerden yıllık üye aidatı alınmaz)

GEREKÇE  Madde metnine “f” bendi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vakfın amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamak ve özellikle kuruluşundan bu yana büyük bir özveri ile sürdürülen Yüksek Öğrenim öğrencilerine sağlanan burs yardımlarının daha da artarak devamının sağlanması amacı ile; Vakıf üye sayısının son çalışmalar ile geldiği nokta da dikkate alınarak üyelerin giriş sırasındaki bağışın dışında her yıl makul bir miktarda paranın ödenmesini sağlaması amaçlanmıştır. Bu aidattan onursal ve kurucu üyelerin zorunlu olarak sorumlu tutulmadığı da karışıklığa sebebiyet vermemesi açısından madde metninde açıkça düzenlenmiştir.