HAKKIMIZDA


VAKFIN KURULUŞ TARİHİ

Vakıf Ankara, Ordu ve İstanbul’ daki bazı kurucu üyelerin ve hemşerilerimizin bir sene kadar süren hazırlık çalışmalarından sonra 9.12.1988 tarihli Resmi Gazete de Vakıf Senedi’nin yayınlanması ile Hükmi Şahsiyet’ini kazanmıştır.

T.C. Resmi Gazete

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) – 7 Ekim 1920

Sayfa: 30 RESMİ GAZETE 9 Aralık 1988 – Sayı 20014

Vakıflar Genel Müdürlüğünden;

Vakfın Adı: Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı

Vakfedenler: Ayhan Köksal, Metin Tercan, Oktay Kaptan, Ata Bodur, Fehmi Turgay, İbrahim Eski, Özer Işık, Yılmaz Yüksel, Cavidan Tercan, Sezai Şahin, Hamdi Mağden, Nevzat Köşe, Mustafa Akkuş, Osman Turgay, Sabahattin Alpat, Ahmet Gündoğdu, Hasan Akkuş, Nihat Özel, Ömer Şengül, Atilla Ergin, Dursun Keçeci, Mustafa Mağden, Cengin Ağaoğlu, Güngör Saka, Mehmet Odabaşı, Nazım Erkoç, Temel Nihat Güner, M. Hamdi Tatar, Tahsin Aktaş, Fadıl Ünver, Ömer Uğur, H.Coşkun Köksal, Bayram Kılıç, Ethem Gürgezoğlu.

Vakfın İkametgahı: Ankara

Tescil Kararı Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Ankara 8. Asliye hukuk Mahkemesinin 30/9/1988 gün, E:1988/375. K:1988/496 sayılı kararı.

Vakfın Gayesi: Ordulular arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, Ordu ilinin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla; Ordu’lu üniversite ve Yüksek okul öğrencilerine sosyal tesisler açmak, bunlardan muhtaç durumda olanlara burs, kitap ve benzeri yardımlar sağlamak, çalışkan ve başarılı öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek. Ordu ili merkezi ve ilçeleri ile bunlara bağlı bucak ve köylerdeki okullarda kitaplıklar kurmak, mevcut kitaplıklara ihtiyacı olan kitap ders ve araç gereçleri sağlayarak destek olmak, bu okullarda okuyan muhtaç öğrencilere maddi yardımda bulunmak. Orduluların yararlanması için konuk evleri benzeri yerler kurmak, kültürel faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek ve gelişmesi için yardımcı olmak Ordu ili ve ilçelerinin Ekonomik Sosyal ve Kültürel gelişimini desteklemek üzere mevcut tarım, sanayi ve su ürünlerinin ıslahı, üretimlerinin artırılması ve değerlendirilmesi sahip olduğu kaynak ve imkanlara uygun yeni ürünlerin tespiti ve il ekonomisine katkılarının sağlanması için bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, İl hudutları içerisinde el sanatlarının geliştirilmesi ve pazarlaması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamaya koymak, gerekli bilimsel ticari, sınayi, Sosyal ve Kültürel vb. Komisyon komite ve çalışma gruplarını kurmak ve gerektiğinde görevlerine son vermek, İlin ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının ve problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kurum ve mercilere iş birliği yapmak vakfın amacı ile ilgili konularda faaliyette bulunan yurt içi ve yurt dışında amacı ile ilgili bilimsel, tanıtıcı, teknik, seminer panel, sempozyum, konferans ve fuarlar düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak, amaçlarıyla ilgili konularda yayın yapmak.

Vakfın Mal Varlığı: 17.000.000 – TL- Nakit.

Vakfın Organları: Genel Kurul, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Sekreterlik. Türk medeni kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. Maddesi gereğine ilan olunur.

GEÇİCİ MADDE 1 – Vakfın ilk genel kurul toplantısına kadar; aşağıda ad soyadı ve ikametgah adresleri bulunan kişilerden oluşan Yönetim kurulu görevlendirilmiş olup vakfı temsil edeceklerdir.

ADI ve SOYADI

1- T.Nihat GÜNER (Bşk.)

2- Fadıl ÜNVER (Bşk. V.)

3- Fehmi TURGAY (Bşk V.)

4- H. Coşkun KÖKSAL (Üye)

5- Salih MESUDİYELİ (Üye)

6- Güngör SAKA (Muhasip)

7- Kutlu KÖKSAL (Üye)

8- Ahmet GÜNDOĞDU (Genel Sek.)

9- Celil TÜRK (Üye)

GEÇİCİ MADDE 2 – İlk Genel Kurul toplantısına kadar aşağıda adı soyadı ve ikametgah adresleri bulunan kişilerden oluşan Denetleme kurulu görev yapacaktır.

ADI ve SOYADI

1- Dr. Özer IŞIK (Bşk)

2- Cemal UYSAL (Üye)

3- Ömer ŞENGÜL (Üye)